این دنیا پر است از برنده ها و بازنده ها.
اما براستی چه چیزی باعث این تفاوت در آدم ها می شود؟
به نظر می رسد هیچ عاملی به اندازه ی تفکر و نگرش در این مورد موثر نباشد.
در این کلیپ کوتاه به این موضوع پرداخته ایم. لازم است چند بار ببینیدش.


محصولات روانشناسی