هوش

آشنایی با هوش های ۸ گانه انسان

/types-of-intelligence
آیا در مورد انواع هوش شنیده اید؟ آیا زمینه هایی که در آن باهوش هستید را می شناسید؟