از نظر روانشناسان شناختی، بسیاری از مشکلاتی که با آنها دست به گریبان هستیم حاصل شیوه ی تفکر و نگرش ماست. یعنی اینکه چگونه اتفاقات و پدیده های زندگی مان را تفسیر و درک می کنیم. و جالب است بدانید که با تغییر در این نگرش ها حالمان نیز بهتر خواهد شد. 

در این فیلم کوتاه آموزشی، 10 تفکر اشتباه که به وجود آورنده ی اصلی ناهنجاری های روانشناختی است و برگرفته از نظرات آبرت الیس هست را می بینید:

این 10 باور را هرگز باور نکنید.

محصولات آموزشی جریان