این دنیا پر است از برنده ها و بازنده ها.
اما براستی چه چیزی باعث این تفاوت در آدم ها می شود؟
به نظر می رسد هیچ عاملی به اندازه ی تفکر و نگرش در این مورد موثر نباشد.

در این کلیپ کوتاه به این موضوع پرداخته ایم. لازم است چند بار ببینیدش.

آیا از تکرار عادت های مخرب و ناکامی در ایجاد عادتهای مثبت در خودتان خسته شده اید؟
آیا به دنبال یک استراتژی تضمین شده برای ایجاد عادت مفید در خودتان می گردید؟

پیشنهاد می کنیم این محصول جریان را ببینید:
«ایجاد عادت های خوب و موثر در زندگی با استراتژی Mini Habit»