آیا مدرسه و یا محل کارتان به دو بخش «خلاق» و عملگرا تقسیم شده؟ دیوید کلی نشان می دهد، خلاقیت تنها در اختیارِ افرادی برگزیده و خاص نیست و هر فردی می تواند خلاق باشد.

او با تعریف کردن داستان‌هایی از شغلِ طراحی‌ِ افسانه‌ای و زندگیِ شخصی‌اش، راه هایی برای ایجاد اعتماد به نفس ارایه می‌کند تا به آفرینش دست بزنید...

محصولات آموزشی جریان