والدین ثروتمند؛ از رویا تا واقعیت

شما هم با پدران و مادرانی برخورد کرده اید که فرزندانشان تا انتهای عمر، فقط با یک نگاهِ خاص آنها، حساب دستشان می آید و تحت تاثیر قرار می گیرند؟! البته این تحت تاثیر قرار گرفتن از روی ترس و ضعف نیست! بلکه از سر احترام و محبت است.

براستی راز و رمز این توانایی این قبیل والدین در کجاست؟ چگونه اینقدر در نظرِ فرزندانشان با ابهت و موثر هستند؟!

یکی از مهمترین دلایل این موضوع این است که این والدین عموماً والدینی ثروتمند هستند! شاید سوال برایتان پیش بیاید که یعنی پولدار هستند؟ خیر! این والدین دارای سرمایه ی روانشناختی و اعتباری زیادی در نزد فرزندانشان هستند.

سوال اینجاست که چگونه توانسته اند اینگونه باشند؟!

دکتر نادر غنی زاده در این فیلم آموزشیِ رایگان، در این مورد توضیحات مفید و خوبی ارائه می کند. با دقت ببینید و دیگران را نیز به دیدنش دعوت کنید.


محصول مرتبط با این فیلم را حتماً ببینید: فایل صوتی «تربیت کودک توانمند»