خطاهای شناختی

پشت پرده قانون جذب

/behind-the-scenes-of-the-law-of-attraction

نقد و بررسی روانشناختی قانون جذب و فیلم راز، حتماً سر فرصت بخوانید.