خانم تینا سلین (Tina Seelin) معتقد است که شانسمانند باد، برای تمام مردم دنیا در هر نقطه و زمانی، به نسبت های متفاوت می وزد. برای همه!
و کافی است ما بادبانی برای استفاده از این بادهای خوش شانسی ایجاد کنیم.

در این سخنرانی آموزشی او به شما می گوید که با ایجاد 3 تغییر در سه حیطه ی زندگی خود، بادبانی برای استفاده از بادهای خوش شانسی که همواره در اطراف زندگی و لحظات شما می وزد، برپا کنید.

پیشنهاد می کنیم حتماً این فیلم آموزشی را ببینید: