لکنت زبان، چرا به وجود می آید؟

سوال مهمی که برای خیلی از پدران و مادران وجود دارد این است که آیا ترسیدن شدید باعث ایجاد لکنت زبان می شود؟ لکنت زبان از چه سنی شروع می شود؟

دکتر نادر غنی زاده در این فیلم آموزشی رایگان برای شما می گویند که ریشه ی لکنت زبان در کجاست؟

با دقت و سرصبر این فیلم رایگان را ببینید و به دوستانتان هم معرفی کنید.

محصولات روانشناسی